Regulaminy Odznak Turystycznych
- czyli kopalnia dla ambitnych i wytrwałych!

KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawia kolarską Odznakę Turystyczną zwaną w skrócie KOT.

§ 2

Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać turysta, po ukończeniu 10 roku życia.

§ 4

Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinny czuwać nad rzetelnością zdobywania KOT i jej odpowiednią rangą.

Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK może w drodze uchwały pozbawić turystę prawa posiadania KOT za popełnienie czynów nie licujących z godnością obywatela RP, za gwałcenie zwyczajów turystycznych lub działania na szkodę PTTK.

§ 5

Wzór KOT ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

KOT posiada sześć stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.

KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7

O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymagana ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.

Dowodem odbycia wycieczek jest "Książeczka Wycieczek Kolarskich" wypełniona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.

Szczególne warunki do spełnienia, od których jest uzależnione przyznanie KOT, określone są w tabeli niniejszego regulaminu.

Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać zasłużonemu działaczowi turystyki kolarskiej odznakę z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

III. Zasady punktacji

§ 8

Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach kursach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów stanowią podstawę do przyznania KOT:

.
A. Punktacja podstawowa
 1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych 10 pkt,
 2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) 15 pkt.
B. Punktacja dodatkowa
 1. za udział w centralnej imprezie kolarskiej - dodatkowo ryczałt 30 pkt.,
 2. za zwiedzanie miasta, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub piśmiennego opisu zwiedzanych obiektów od 5 do 20% punktów przyznawanych zgodnie z przepisami § 8 pkt. 1. Wysokość premii uzależniona jest od wartości krajoznawczej opisu.

Wycieczki mogą być powtarzane tylko raz na dany stopień odznaki.

Przy zaliczaniu parków narodowych i zabytków o wartości międzynarodowej lub historycznej podanych w załączniku do niniejszego regulaminu - należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby z rowerem na tle zwiedzanego obiektu.

Poczynając od srebrnej KOT dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych. przy czym na mały srebrny i mały złoty KOT liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji.

W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka będzie uwzględniona przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

Punkty do odznaki "Za wytrwałość" zdobywa się począwszy od daty ostatniej wycieczki zaliczonej do odznaki dużej złotej KOT.

§ 9

Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

§ 10

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu na leży stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w "Książeczce wycieczek kolarskich" według wzoru ustalonego przez prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie maja wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe lub społeczne (terenowe ogniwa władz administracyjnych, urzędy pocztowe, placówki PTTK, placówki handlowe itp.). Do uznania ważności potwierdzenia wymagana jest pieczątka instytucji z nazwą miejscowości.

Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.

Osoby prowadzące albumy fotograficzne swoich wycieczek mogą dla potwierdzenia przejazdu przedstawiać swoje zdjęcie z rowerem na tle nazwy miejscowości lub powszechnie znanego obiektu charakteryzującego daną miejscowość.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. Regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji wycieczek oraz przyznawania KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
 2. Regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez KTKol. ZG PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad - stopniu dużym srebrnym,
 3. Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK - w stopniu dużym złotym i "Za wytrwałość".

§ 14

Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać "Książeczkę wycieczek kolarskich" do najbliższej terytorialnie komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.

Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w "Książeczce wycieczek kolarskich", na podstawie której może zakupić odznakę w najbliższej placówce PTTK. Zweryfikowane "Książeczki wycieczek kolarskich" powinny być wręczane w sposób uroczysty.

Od decyzji odmawiającej o przyznanie KOT przysługuje odwołanie do Prezydium Komisji Turystyki kolarskiej ZG PTTK.

§ 15

Niniejszy regulamin, ważny od 1 stycznia 1976 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w 1989, 1994, 1996 i 1998 roku obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku.

V. Wymagana liczba punktów dla zdobycia KOT oraz warunki dodatkowe

Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
Brązowy
100
punkty za udział w imprezach turystycznych - czas zdobywania max. w ciągu 24 miesięcy;
Srebrny
400
punkty za udział w imprezach turystycznych - czas zdobywania nie jest limitowany;
Złoty
800
zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę;
Duży srebrny
1200
zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie, odbycie 2 wycieczek sześciodniowych, zwiedzanie 3 parków narodowych i 15 obiektów krajoznawczych;
Duży złoty
1500
zwiedzanie 5 kolejnych parków narodowych o dalszych 25 zabytków o wartości międzynarodowej;
Za wytrwałość może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą i poprzez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskał minimum 100 pkt. w każdym roku;

Wykaz obiektów krajoznawczych obowiązujących na duże stopnie KOT

 1. Arkadia k/ Łowicza - park romantyczny z budowlami;
 2. Augustowski kanał - zbudowany w latach 1824-39, kanał będący zabytkiem sztuki inżynierskiej;
 3. Baranów Sandomierski - zamek;
 4. Biskupin - - rezerwat archeologiczny;
 5. Brzeg - zamek piastowski;
 6. Boguszyce k/Rawy Mazowieckiej - drewniany późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, zbudow. w 1558 r.;
 7. Chełm - kościół parafialny popijarski;
 8. Chełmno nad Wisłą - średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami;
 9. Częstochowa - zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze;
 10. Dębno Podhalańskie - kościół pw. św. Michała Archanioła;
 11. Frombork - zespół zabudowań wzgórza Kopernika;
 12. Gdańsk - kościół Mariacki;
 13. Gdańsk - zabudowa Głównego Miasta;
 14. Gdańsk - ratusz Głównego Miasta;
 15. Gdańsk - zespół Wielkiej Zbrojowni;
 16. Gdańsk - zespół Twierdzy Wisłoujście;
 17. Gniezno - gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej;
 18. Haczów n. Wisłokiem - drewniany kościół późnogotycki;
 19. Henryków n. Oławą - pocysterski zespół klasztorny;
 20. Jarosław n. Sanem - zabytkowy układ urbanistyczny;
 21. Jawor - drewniany ewangelicki kościół Pokoju (od 15. 12. 2001 r.);
 22. Kalwaria Zebrzydowska - zespół klasztoru i parku (od 9. 05. 2000 r.);
 23. Kielce - pałac biskupów krakowskich;
 24. Kazimierz Dolny - staromiejski zespół architektoniczny;
 25. Kraków - zabudowa Wzgórza Wawelskiego;
 26. Kraków - zabudowa Śródmieścia;
 27. Kraków - Kościół Mariacki;
 28. Kraków - Sukiennice;
 29. Kraków - kościół pw. św. Anny;
 30. Kraków - pozostałości obwarowań miejskich;
 31. Kraków - zespół klasztorny jezuitów;
 32. Kraków - Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 33. Kraków - zespół klasztorny augustianów;
 34. Kraków - zespół klasztorny na Bielanach;
 35. Krasiczyn k/ Przemyśla - zamek Krasickich;
 36. Krzemionki Opatowskie k/ Ostrowca Świętokrzyskiego - rezerwat archeologiczny;
 37. Krzeszów w Sudetach - zespół opactwa cystersów;
 38. Legnickie Pole - zespół klasztorny benedyktynów;
 39. Lidzbark Warmiński - zespół zamkowy;
 40. Lubiąż n/ Odrą - zespół opactwa cystersów;
 41. Lublin - kaplica pw. św. Trójcy na zamku;
 42. Łańcut - zespół zamkowy;
 43. Łęknica nad Nysą Łużycką - Park Mużakowski
 44. Malbork - zamek krzyżacki;
 45. Maurzyce k/ Łowicza - na rzece Słudwi zbudowany w 1927 r. pierwszy w świecie spawany most drogowy;
 46. Nieborów k/ Łowicza - zespół pałacowy;
 47. Nowy Wiśnicz - zespół zamkowy;
 48. Ostrów Lednicki - ruiny palatium (zamku książęcego z X w.);
 49. Oświęcim - Muzeum Zagłady (hitlerowski obóz koncentracyjny);
 50. Paczków - średniowieczny układ urbanistyczny;
 51. Podklasztorze k/ Sulejowa - zespół opactwa cystersów;
 52. Poznań - kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej;
 53. Poznań - ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznań);
 54. Poznań - kościół farny pw. św. Stanisława;
 55. Przemyśl - zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich;
 56. Pszczyna - pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz;
 57. Radzyń Chełmiński - zamek krzyżacki;
 58. Sandomierz - zabudowa Starego Miasta;
 59. Sandomierz - kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów;
 60. Stargard Szczeciński - kościół pw. NMP;
 61. Świdnica - drewniany ewangelicki kościół Pokoju (od 15. 12. 2001 r.);
 62. Strzelno k/ Inowrocławia - zespół klasztorny norbertanek;
 63. Toruń - zabudowa starego i Nowego Miasta;
 64. Toruń - Ratusz Staromiejski;
 65. Toruń - kamienicą pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe);
 66. Toruń - bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 67. Toruń - kościół pw. św. Jakuba;
 68. Toruń - kościół pw. NMP;
 69. Trzebnica - zespół klasztorny cysterek;
 70. Ujazd k/ Opatowa - zamek Krzyżtopór;
 71. Warszawa - Stare Miasto;
 72. Warszawa - zespół pałacowo - parkowy Łazienki;
 73. Warszawa - zespół pałacowo - parkowy Wilanów;
 74. Wąchock - zespół opactwa cystersów;
 75. Wiśnicz Nowy k/ Bochni - późnogotycki zespół zamkowy (obecnie Muzeum);
 76. Wieliczka - zabytkowa kopalnia soli;
 77. Wrocław - Ratusz Staromiejski;
 78. Wrocław - Katedra pw. św. Jana Chrzciciela;
 79. Wrocław - zespól zabudowy Ostrowa Tumskiego i wyspy Piaskowej;
 80. Zamość - zespól zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy;
 81. Zamość - XVI - wieczny zespół kolegiacki;
 82. Żagań - zespół pałacowy;

Aktualizacja: Marian (KOT) Kotarski - Myszków, Klub "M-2"

powrót


Copyrights Reserved by: MTST "Cykloturysta" 1996 - 2008 [Lesław Dynak].